Aktuellt 2017

  Välkommen till Swe Q

  hemsida 2017SWEQ_logga_visit

Swe Q projekt denna försommar:

FRED MED JORDEN och PÅ JORDEN  MED TAL, SAMTAL, SÅNG OCH MUSIK den 5 juni 2017  Vi firade Heliga Ingegerd av Novgorod. Ikonmålning skapad av Gret-Lis Grönlund

Den första kvinnliga fredsmäklaren som vår historia dokumenterat i Församlingshemmet i Valö, Östhammars kommun och uppmärksammade att denna dag även är MILJÖDAGEN.

Huvudansvariga för engagemanget var Kirsti Kolthoff och Gret-Lis Grönlund, Swe Q ledningsgrupp


Bilder från Fred på Jorden och med Jorden den 5 juni 2017 nedan:

 

 

Harriet Johansson Otterloo, aktivist presenterar Tala min docka.

Dita och Iluta Lace, Marta Center Riga, Lettland, sjöng vackert för oss. Det lettiska besöket med underhållningsinslaget möjliggjordes genom arrangemangsbidrag från Östhammars kommun.

Dita och Iluta Lace från Lettland


Anna Karin Hammar, präst i Svenska Kyrkan och deltagare i samtalet: Carmen Blanco Valer, Uppsala, folkhögskolelärare i Färnebo folkhögskola med urfolksrötter i Peru och Chile Tzighe Kiflay, Uppsala, undersköterska, ursprungligen från Eritrea. .Carmen Blanco Valer, Uppsala, folkhögskolelärare i Färnebo folkhögskola med urfolksrötter i Peru och Chile Tzighe Kiflay, Uppsala, undersköterska, ursprungligen från Eritrea.

Gertrud Åström, ordförande i Östersjö Fred talade engagerat!

 

 

Gret-Lis Grönlunds textilkonst visades

FRED MED JORDEN och PÅ JORDEN  MED TAL, SAMTAL, SÅNG OCH MUSIK den 5 juni 2017  FIRAR VI INGEGERD i Församlingshemmet i Valö, Östhammars kommun och  uppmärksammar att det även är MILJÖDAGEN; c:a tider kl. 13.00 – 17.00
Se program: heliga Anna av Novgorod

Bildresultat för Valö kyrka, Östhammar V

Här är medlemsbladet TILLSAMMANS 2017 att läsa i länk nedan!

Tillsammans_1_2017

KALLELSE TILL årsmöte den 4 mars 2017 endagstur till Eckerö, Åland

Efter ett lyckat seminarium den 7 december 2016 i Europahuset i Stockholm inbjuder Swe Q till årsmöte på Eckerö på Åland.

Medlemmar välkomna!

Swe Q ledningsgrupp

Solveig Roth Johanson, Gret-Lis Grönlund, Kirsti Kolthoff  och Pirjo Talvitie

Gret-Lis Ålandsgranne Annica välkomnade ledningsgruppen med matlagning på sin balkong och övrig underhållning. Se även Swe Q medverkan i dock-tillverkning för fred ! Dockprojektet nyheter maj.


 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 att läsa!

Organisation

Swe Q, Sveriges Quinnoråd har 11 medlemmar samt 2 organisationsmedlemmar: IKFF – Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Stockholmskretsen och Marockanska Kvinnoföreningen i Sverige, med 110 respektive 125 medlemmar samt etablerade kontakter med kvinnoorganisationer och nätverk, nationella och i flera kommuner.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen hade under året 5 protokollförda sammanträden både i Botarsbo, Östhammars kommun och i Stockholm. Minnesanteckningar finns från medlems-, planerings- och kontaktmöten.

Revisor

Inga Nathhorst och ersättare Margareta Östlind.

Valberedning

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse valberedare.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 5 mars 2016 på Grand Trädgårdsgatan 5 i Uppsala efter ett seminarium om FNs globala mål för hållbar utveckling tillsammans med MR nätverket i Uppsala, i vilket Swe Q är medlem, med ett späckat program och informationsbord.

Lokaler

Vi var välkomna flera gånger under året till Pirjo Talvitie, där vi hade flera styrelsemöten.  Några möten hade vi även hos Kirsti Kolthoff, där även en arbetsplats för henne som projektledare tillhandahålls. På båda platserna finns Swe Q:s material.

Planeringsdagar

Planeringsdagar öppna för medlemmar och speciellt inbjudna hölls under året och har i huvudsak berört projektet: Kvinnors medverkan for att uppnå hållbar utveckling och fokusering på boende och transporter på kvinnors villkor.

Swe Q deltagande i seminarium under 2016

Swe Q deltog 16 – 18 mars i år i Prag  för FN:s ECE-område under Tjeckiens ordförandeskap inför FNs globala konferens Habitat III i Ecuador i oktober. Kirsti Kolthoff och Anna-Lena Mellquist deltog från Swe Q


Genom Swe Qs medverkan i Bostadsvrålet Uppsala genom Gret-Lis Grönlund och Kirsti Kolthoff hade vi möjlighet att arrangera en workshop ”….”. Nya kunskap fick vi även genom att  delta i seminariet om den viktiga boken 13 myter om bostadsfrågan som leddes av forskaren Irene Molina, Uppsala och även i Kvinnors Byggforums intressanta seminarium om Feministisk bostadsplanering.

Kvinnoforum i Marocko den 2-3 juni 2016. På inbjudan till Sahariska Kvinnors Första Internationella Forum med tema: Kvinnan som drivkraft för utveckling och modernitet arrangerat av Sahariska kvinnors förening för rättvis utveckling medverkade Gret-Lis och Kirsti i som inbjudna gäster och talare.

På några platser på världskartan har Swe Q deltagit på distans med sitt informationsmaterial bl a i Ecuador och på Jämnställdhetsdagarna i Malmö.

Verksamhet

Swe Q arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män på samhällets alla plan – mänskliga rättigheter och skyldigheter – internationell förståelse och fred. Ordinarie verksamhet är inriktad på att vara en tankesmedja om jämställdhetsfrågor och bilda opinion för ökad jämställdhet med kvinnoperspektiv.

Swe Q är aktiv inom Sveriges Kvinnolobby. Vi följer jämställdhetsarbetet i EU och European Women’s Lobby och informerar om det på Facebook och i Tillsammans samt deltar i kampanjer.

Bl a deltog vi i fotograferingen på Sergels torg i den årliga kampanjen för lika lön

Som tankesmedja har Swe Q bl.a. månatliga lunchmöten i Stockholm. Swe Q:s information om verksamheten ges i nyhetsbrevet Tillsammans, Facebookgrupp och Hemsida, www.sveq.se/wp, som uppdateras kontinuerligt.

Swe Q deltar i andra organisationers verksamheter på olika orter och skapar kontakter och nätverkar. Den 5/3 inför internationella kvinnodagen 8 mars deltog Swe Q i MR-nätverkets aktivitet i Uppsala.

Swe Q har även kontakter och möten med utländska kvinnoorganisationer i såsom Marta Center, Riga, Lettland och Marocko.

Nämnda verksamhet bedrivs helt på ideell basis utan ekonomiskt stöd för organisationen.

Projektet En hållbar utveckling med fokus på boende och transporter på kvinnors villkor

En stor del av verksamheten har bedrivits genom projektet En hållbar utveckling med fokus på boende och transporter på kvinnors villkor. Efter att ha startat i juni 2014 har man 2016 under andra året av projektet i huvudsak ägnat sig åt nedanstående arbete – se Tillsammans 1-3 och separat rapport.

Dokumentation med utgåvan av ett specialnummer av nyhetsbrevet Tillsammans i form av tidning i slutfasen av projektet och året. En studieplan för lokala studiecirklar påbörjades. En referensgrupp med Anna Lena Mellquist i Göteborg hade två möten under året. Kontakter med studieförbund gjordes.

Opinionsarbete och lobbyaktiviteter genomfördes med stöd av följande dokumentation

  • Report and recommendations from Riga conference 2015
  • Rekommendationer från projektets år ett i form av Rekommendationer – Kvinnors röst behövs
  • Feministisk bostadspolitik en utmaning
  • Tillsammans nr 4/2016 – Kvinnor om bygga och bo och jämställda transporter, som är framtidsinriktat och förhoppningsvis kan inspirera kvinnor till engagemang. Journalist Mirja Huusko skrev och gjorde layout.

Regeringens feministiska politik om bostadspolitik efterlystes från Näringsdepartementet.

Swe Q framförde sina synpunkter i brev som sändes till nya bostadsministern den 3 juni.

Swe Q s lobbyarbete och frågor om en feministisk bostadspolitik har rönt stor uppskattning av många nätverksdeltagare och gett resultat och skett på olika nivåer;

Internationellt: Inför FN Habitat III: i kontakter med Regeringsrepresentanter, samt följt upp med synpunkter i juni till Lantmäteriet (regeringens länk) delta i nätverket. Vid konferensen i Ecuador var vi representerade med en flyer på engelska som vi fått dit via ombud. Vi var, vad vi kunde se av foton från den svenska montern, den enda organisationen som representerade civilsamhället.

Nationellt: Politiskt genom kontaktat Bostadsministern och UD. Vi bad om möte med Bostadsministern, vilket han inte var intresserad av.

Kontakter med Sveriges Kvinnolobby och RIFFI och andra berörda kvinnoorganisationer, nationella organisationer och opinionsbildare från förvaltning och näringsliv genom nätverket i Tankesmedjan Global utmaning. För styrelsen i Sveriges Kvinnolobby genomfördes en workshop liksom för RIFFI:s ordförandemöte. Artiklar om Swe Qs arbete belystes i RIFFI:s tidning Invandrarkvinnan som även hade en intervju med Kirsti Kolthoff. Undersökning i 10 av landets kommuner om de hade Bostadsförsörjningsplaner/program. I urvalet fanns både stora, mellanstora och små kommuner. I vissa kommuner fanns inga planer alls, i vissa fanns påbörjade planer och någon kommun svarade inte alls. Nominering till Sveriges Kvinnolobbys jämställdhetspris 2017.

Lokalt: I Göteborg genom referensgrupp med representanter med stor erfarenhet och kunskap. I Stockholm kontakter och nätverk. I Uppsala medverkan i MR-nätverket och därigenom egna seminarier. I Östhammar genom påverkansarbete i översiktsplan ÖP 2016, lunchseminarier och nätverksbygge.

Avslutande nationella seminarium genomfördes den 7 december 2017 i Europahuset helt i egen regi med fokusering på Kvinnors medverkan i att nå hållbar utveckling med Transport på kvinnors villkor/Boende på kvinnors villkor. 20 närvarande personer deltog i debatten med liv och lust.

INFORMATION: Tillsammans, Hemsida, Facebookgrupp och infoblad.

Tre traditionella nummer av Tillsammans – Årgång 21 samt en specialutgåva nr 4/2016 har getts ut under året i vilka verksamhet och projekt presenterats!

Hemsidan: www.sveq.se/wp uppdateras kontinuerligt, där rapporteras om vad vi har gjort och om kommande händelser. Hemsida är en viktig kanal för regelbunden information för medlemmar och för intresserade kvinnor. Många hittar vår Facebooksida: Swe Q – Sveriges Quinnoråd. Två Facebookgrupper är kopplade till vårt projekt: Boende på kvinnors villkor och Transporter på kvinnors villkor.

Informations- och flygblad kopplat till vår verksamhet och projekt har gjorts under året samt information på engelska.

I och samarbete med andra organisationer

Swe Q är medlem i paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby, SKL. Swe Q samarbetar även med Marta Center i Riga och deltar i MR-nätverket i Uppsala. Vi har även skapat nätverk i Östhammar.

I projekt samarbetar Swe Q med kvinnor, organisationer och nätverk på flera orter i Sverige.

Representation

Den 8 oktober 2016 hölls Kvinnolobbyn ordförandemöte i Stockholm. Swe Q representerades av Solveig Roth Johansson

Slutord

Swe Q har haft ett mycket aktivt och händelserikt år. Swe Q har jobbat hårt på att medverka så mycket som möjligt med knappa ekonomiska resurser om än på distans. Till vår glädje har vi nått nya grupper med vårt jämställdhetsarbete.

Stockholm den 4 mars 2017

Solveig Roth Johansson, ordförande                         Gret-Lis Grönlund, vice ordförande

Kirsti Kolthoff, sekreterare                                           Pirjo Talvitie, kassör

——————————————————————————————————————-

Seminarium 7 dec 2016

 Bild: Pirjo Talvitie

till hemsidan

På bild från vänster: Gret-Lis Grönlund, Stina Rinman, Anna-Lena Mellquist, Margareta Östlind, Kerstin Slåneteg och Solveig Roth Johansson

 

Swe Q-Sveriges Quinnoråd andra året med projektet

Kvinnors medverkan for att uppnå hållbar utveckling och är fortsatt fokuserad på boende och transporter på kvinnors villkor.

 Projektet möjliggörs genom ekonomiskt stöd för projektet från MUCF – Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

I arbetet ingår dokumentation, studieplan. Bland annat har vi arbetat praktiskt för att utveckla en modell för inflytande i en kommun

På gör  kontakter med utvalda kommuner för att få veta om och hur de arbetar med bostadsplaneringsplaner, jämställdhet med kvinnors medverkan, miljöfrågor och medborgarinflytande.

Även opinionsarbete pågår Bland annat inför FNs globala konferens Habitat III i Ecuador nu i oktober efter deltagande i den regionala konferensen i mars i år.

Swe Q rekommendation om en möjlig feministisk bostadspolitik.

 Läs Swe Q rekommendation om en möjlig feministisk bostadspolitik på länk nedan!

Swe Q_en mö feministisk_bostadspolitik

013Väla skola, Skansen Stockholm - Lärarinnebostaden 1906

 Bild: Väla skola, Skansen Stockholm – Lärarinnebostaden 1906

Här nedan kan ni läsa Swe Q nyhetsbrev TILLSAMMANS nr 2 Maj 2016

Tillsammans nr 2 2016 

 

Här vidare kan ni läsa Swe Q rekommendationer till bostadsministern.

SweQ_rekommendationer_broschyrtexten_april_2016

Swe Q deltar i Habitat III i Prag!

 

 

Prag mars 2016

Länk nedan leder till Swe Q facebook där finns mer om besöket i Prag publicerat den 28 mars 2016

https://www.facebook.com/Swe-Q-Sveriges-Quinnor%C3%A5d-Tankesmedja-och-n%C3%A4tverk-p%C3%A5-kvinnors-villkor-174405226004947/

https://www.facebook.com/Kollomanien/

Länk att läsa: PRAGUE DECLARATION marked

Anna Lena Melllquist, Lerum och Kirsti Kolthoff, Österbybruk deltog för Swe Q:s räkning den 15-18  mars 2016 på FN:s regionala konferens Habitat III och lobbade för jämställdhet och kvinnor i slutdokumentet  – se bilaga – med lyckat resultat även om den kunde blivit  starkare.

PRAGUE DECLARATION marked

Välkommen att läsa Swe Q verksamhetsberättelse 2015

Året vi fyllde 20 år Verksamhetsberä_f_2015_ki PT

 

 

Här nedan kan du läsa Swe Q broschyr och rekommendationer.

http://sveq.se/wp/?attachment_id=300

Här nedan kan du läsa senaste nytt i medlemsbladet TILLSAMMANS

TILLSAMMANS nr 1 2016original

Swe Q har under året som gått firat 20 års jubileum.

20 år av historia presenteras här i denna länk nedan

http://sveq.se/wp/arkiv/290/sweq-historik-under-20-ar-1

En skål för Swe Q-Sveriges Quinnoråd 20 år! Ledningsgruppen på bild: Pirjo, Kirsti och Solveig. (Meriam ej på bild)

En skål för Swe Q-Sveriges Quinnoråd 20 år! Ledningsgruppen
på bild: Pirjo, Kirsti och Solveig. (Meriam ej på bild)