Aktuellt 2017

  Välkommen till Swe Q

  hemsida 2017SWEQ_logga_visit

Swe Q projekt denna försommar:

FRED MED JORDEN och PÅ JORDEN  MED TAL, SAMTAL, SÅNG OCH MUSIK den 5 juni 2017  Vi firade Heliga Ingegerd av Novgorod. Ikonmålning skapad av Gret-Lis Grönlund

Den första kvinnliga fredsmäklaren som vår historia dokumenterat i Församlingshemmet i Valö, Östhammars kommun och uppmärksammade att denna dag även är MILJÖDAGEN.

Huvudansvariga för engagemanget var Kirsti Kolthoff och Gret-Lis Grönlund, Swe Q ledningsgrupp


Bilder från Fred på Jorden och med Jorden den 5 juni 2017 nedan:

 

 

Harriet Johansson Otterloo, aktivist presenterar Tala min docka.

Dita och Iluta Lace, Marta Center Riga, Lettland, sjöng vackert för oss. Det lettiska besöket med underhållningsinslaget möjliggjordes genom arrangemangsbidrag från Östhammars kommun.

Dita och Iluta Lace från Lettland


Anna Karin Hammar, präst i Svenska Kyrkan och deltagare i samtalet: Carmen Blanco Valer, Uppsala, folkhögskolelärare i Färnebo folkhögskola med urfolksrötter i Peru och Chile Tzighe Kiflay, Uppsala, undersköterska, ursprungligen från Eritrea. .Carmen Blanco Valer, Uppsala, folkhögskolelärare i Färnebo folkhögskola med urfolksrötter i Peru och Chile Tzighe Kiflay, Uppsala, undersköterska, ursprungligen från Eritrea.

Gertrud Åström, ordförande i Östersjö Fred talade engagerat!

 

 

Gret-Lis Grönlunds textilkonst visades

FRED MED JORDEN och PÅ JORDEN  MED TAL, SAMTAL, SÅNG OCH MUSIK den 5 juni 2017  FIRAR VI INGEGERD i Församlingshemmet i Valö, Östhammars kommun och  uppmärksammar att det även är MILJÖDAGEN; c:a tider kl. 13.00 – 17.00
Se program: heliga Anna av Novgorod

Bildresultat för Valö kyrka, Östhammar V

Här är medlemsbladet TILLSAMMANS 2017 att läsa i länk nedan!

Tillsammans_1_2017

KALLELSE TILL årsmöte den 4 mars 2017 endagstur till Eckerö, Åland

Efter ett lyckat seminarium den 7 december 2016 i Europahuset i Stockholm inbjuder Swe Q till årsmöte på Eckerö på Åland.

Medlemmar välkomna!

Swe Q ledningsgrupp

Solveig Roth Johanson, Gret-Lis Grönlund, Kirsti Kolthoff  och Pirjo Talvitie

Gret-Lis Ålandsgranne Annica välkomnade ledningsgruppen med matlagning på sin balkong och övrig underhållning. Se även Swe Q medverkan i dock-tillverkning för fred ! Dockprojektet nyheter maj.


 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 att läsa!

Organisation

Swe Q, Sveriges Quinnoråd har 11 medlemmar samt 2 organisationsmedlemmar: IKFF – Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Stockholmskretsen och Marockanska Kvinnoföreningen i Sverige, med 110 respektive 125 medlemmar samt etablerade kontakter med kvinnoorganisationer och nätverk, nationella och i flera kommuner.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen hade under året 5 protokollförda sammanträden både i Botarsbo, Östhammars kommun och i Stockholm. Minnesanteckningar finns från medlems-, planerings- och kontaktmöten.

Revisor

Inga Nathhorst och ersättare Margareta Östlind.

Valberedning

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse valberedare.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 5 mars 2016 på Grand Trädgårdsgatan 5 i Uppsala efter ett seminarium om FNs globala mål för hållbar utveckling tillsammans med MR nätverket i Uppsala, i vilket Swe Q är medlem, med ett späckat program och informationsbord.

Lokaler

Vi var välkomna flera gånger under året till Pirjo Talvitie, där vi hade flera styrelsemöten.  Några möten hade vi även hos Kirsti Kolthoff, där även en arbetsplats för henne som projektledare tillhandahålls. På båda platserna finns Swe Q:s material.

Planeringsdagar

Planeringsdagar öppna för medlemmar och speciellt inbjudna hölls under året och har i huvudsak berört projektet: Kvinnors medverkan for att uppnå hållbar utveckling och fokusering på boende och transporter på kvinnors villkor.

Swe Q deltagande i seminarium under 2016

Swe Q deltog 16 – 18 mars i år i Prag  för FN:s ECE-område under Tjeckiens ordförandeskap inför FNs globala konferens Habitat III i Ecuador i oktober. Kirsti Kolthoff och Anna-Lena Mellquist deltog från Swe Q


Genom Swe Qs medverkan i Bostadsvrålet Uppsala genom Gret-Lis Grönlund och Kirsti Kolthoff hade vi möjlighet att arrangera en workshop ”….”. Nya kunskap fick vi även genom att  delta i seminariet om den viktiga boken 13 myter om bostadsfrågan som leddes av forskaren Irene Molina, Uppsala och även i Kvinnors Byggforums intressanta seminarium om Feministisk bostadsplanering.

Kvinnoforum i Marocko den 2-3 juni 2016. På inbjudan till Sahariska Kvinnors Första Internationella Forum med tema: Kvinnan som drivkraft för utveckling och modernitet arrangerat av Sahariska kvinnors förening för rättvis utveckling medverkade Gret-Lis och Kirsti i som inbjudna gäster och talare.

På några platser på världskartan har Swe Q deltagit på distans med sitt informationsmaterial bl a i Ecuador och på Jämnställdhetsdagarna i Malmö.

Verksamhet

Swe Q arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män på samhällets alla plan – mänskliga rättigheter och skyldigheter – internationell förståelse och fred. Ordinarie verksamhet är inriktad på att vara en tankesmedja om jämställdhetsfrågor och bilda opinion för ökad jämställdhet med kvinnoperspektiv.

Swe Q är aktiv inom Sveriges Kvinnolobby. Vi följer jämställdhetsarbetet i EU och European Women’s Lobby och informerar om det på Facebook och i Tillsammans samt deltar i kampanjer.

Bl a deltog vi i fotograferingen på Sergels torg i den årliga kampanjen för lika lön

Som tankesmedja har Swe Q bl.a. månatliga lunchmöten i Stockholm. Swe Q:s information om verksamheten ges i nyhetsbrevet Tillsammans, Facebookgrupp och Hemsida, www.sveq.se/wp, som uppdateras kontinuerligt.

Swe Q deltar i andra organisationers verksamheter på olika orter och skapar kontakter och nätverkar. Den 5/3 inför internationella kvinnodagen 8 mars deltog Swe Q i MR-nätverkets aktivitet i Uppsala.

Swe Q har även kontakter och möten med utländska kvinnoorganisationer i såsom Marta Center, Riga, Lettland och Marocko.

Nämnda verksamhet bedrivs helt på ideell basis utan ekonomiskt stöd för organisationen.

Projektet En hållbar utveckling med fokus på boende och transporter på kvinnors villkor

En stor del av verksamheten har bedrivits genom projektet En hållbar utveckling med fokus på boende och transporter på kvinnors villkor. Efter att ha startat i juni 2014 har man 2016 under andra året av projektet i huvudsak ägnat sig åt nedanstående arbete – se Tillsammans 1-3 och separat rapport.

Dokumentation med utgåvan av ett specialnummer av nyhetsbrevet Tillsammans i form av tidning i slutfasen av projektet och året. En studieplan för lokala studiecirklar påbörjades. En referensgrupp med Anna Lena Mellquist i Göteborg hade två möten under året. Kontakter med studieförbund gjordes.

Opinionsarbete och lobbyaktiviteter genomfördes med stöd av följande dokumentation

 • Report and recommendations from Riga conference 2015
 • Rekommendationer från projektets år ett i form av Rekommendationer – Kvinnors röst behövs
 • Feministisk bostadspolitik en utmaning
 • Tillsammans nr 4/2016 – Kvinnor om bygga och bo och jämställda transporter, som är framtidsinriktat och förhoppningsvis kan inspirera kvinnor till engagemang. Journalist Mirja Huusko skrev och gjorde layout.

Regeringens feministiska politik om bostadspolitik efterlystes från Näringsdepartementet.

Swe Q framförde sina synpunkter i brev som sändes till nya bostadsministern den 3 juni.

Swe Q s lobbyarbete och frågor om en feministisk bostadspolitik har rönt stor uppskattning av många nätverksdeltagare och gett resultat och skett på olika nivåer;

Internationellt: Inför FN Habitat III: i kontakter med Regeringsrepresentanter, samt följt upp med synpunkter i juni till Lantmäteriet (regeringens länk) delta i nätverket. Vid konferensen i Ecuador var vi representerade med en flyer på engelska som vi fått dit via ombud. Vi var, vad vi kunde se av foton från den svenska montern, den enda organisationen som representerade civilsamhället.

Nationellt: Politiskt genom kontaktat Bostadsministern och UD. Vi bad om möte med Bostadsministern, vilket han inte var intresserad av.

Kontakter med Sveriges Kvinnolobby och RIFFI och andra berörda kvinnoorganisationer, nationella organisationer och opinionsbildare från förvaltning och näringsliv genom nätverket i Tankesmedjan Global utmaning. För styrelsen i Sveriges Kvinnolobby genomfördes en workshop liksom för RIFFI:s ordförandemöte. Artiklar om Swe Qs arbete belystes i RIFFI:s tidning Invandrarkvinnan som även hade en intervju med Kirsti Kolthoff. Undersökning i 10 av landets kommuner om de hade Bostadsförsörjningsplaner/program. I urvalet fanns både stora, mellanstora och små kommuner. I vissa kommuner fanns inga planer alls, i vissa fanns påbörjade planer och någon kommun svarade inte alls. Nominering till Sveriges Kvinnolobbys jämställdhetspris 2017.

Lokalt: I Göteborg genom referensgrupp med representanter med stor erfarenhet och kunskap. I Stockholm kontakter och nätverk. I Uppsala medverkan i MR-nätverket och därigenom egna seminarier. I Östhammar genom påverkansarbete i översiktsplan ÖP 2016, lunchseminarier och nätverksbygge.

Avslutande nationella seminarium genomfördes den 7 december 2017 i Europahuset helt i egen regi med fokusering på Kvinnors medverkan i att nå hållbar utveckling med Transport på kvinnors villkor/Boende på kvinnors villkor. 20 närvarande personer deltog i debatten med liv och lust.

INFORMATION: Tillsammans, Hemsida, Facebookgrupp och infoblad.

Tre traditionella nummer av Tillsammans – Årgång 21 samt en specialutgåva nr 4/2016 har getts ut under året i vilka verksamhet och projekt presenterats!

Hemsidan: www.sveq.se/wp uppdateras kontinuerligt, där rapporteras om vad vi har gjort och om kommande händelser. Hemsida är en viktig kanal för regelbunden information för medlemmar och för intresserade kvinnor. Många hittar vår Facebooksida: Swe Q – Sveriges Quinnoråd. Två Facebookgrupper är kopplade till vårt projekt: Boende på kvinnors villkor och Transporter på kvinnors villkor.

Informations- och flygblad kopplat till vår verksamhet och projekt har gjorts under året samt information på engelska.

I och samarbete med andra organisationer

Swe Q är medlem i paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby, SKL. Swe Q samarbetar även med Marta Center i Riga och deltar i MR-nätverket i Uppsala. Vi har även skapat nätverk i Östhammar.

I projekt samarbetar Swe Q med kvinnor, organisationer och nätverk på flera orter i Sverige.

Representation

Den 8 oktober 2016 hölls Kvinnolobbyn ordförandemöte i Stockholm. Swe Q representerades av Solveig Roth Johansson

Slutord

Swe Q har haft ett mycket aktivt och händelserikt år. Swe Q har jobbat hårt på att medverka så mycket som möjligt med knappa ekonomiska resurser om än på distans. Till vår glädje har vi nått nya grupper med vårt jämställdhetsarbete.

Stockholm den 4 mars 2017

Solveig Roth Johansson, ordförande                         Gret-Lis Grönlund, vice ordförande

Kirsti Kolthoff, sekreterare                                           Pirjo Talvitie, kassör

——————————————————————————————————————-

Seminarium 7 dec 2016

 Bild: Pirjo Talvitie

till hemsidan

På bild från vänster: Gret-Lis Grönlund, Stina Rinman, Anna-Lena Mellquist, Margareta Östlind, Kerstin Slåneteg och Solveig Roth Johansson

 

4 216 Comments

 1. The little red cups are pretty great. You did make me laugh at the picture after baking. Glad to know I’m not alone with baking blunders! ) Yo#218&u7;ll have to cut up those cakes and add them to an ice cream. Or I read someone elses post and they were going to make trifle with their cakes. (I thought that would be great)

 2. You really make it seem really easy along with your presentation however I
  in finding this matter to be actually something that I
  think I might never understand. It kind of feels too complicated and very wide for
  me. I am taking a look ahead in your subsequent submit, I’ll try to get the cling of it!

 3. I have learn some good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to make one of these fantastic informative website.

 4. No Prescription Cephalexin [url=http://levitra-brand.buylevi.com]Levitra Brand[/url] Viagra Compra How Much Is Viagra Without Insurance [url=http://cytotec.ccrpdc.com/achat-cytotec.php]Achat Cytotec[/url] Levitra Cialis Viagra Compared

 5. Cialis Originale Online [url=http://how-much-is-kamagra.kamagpills.com]How Much Is Kamagra[/url] Cheap Doryx No Prescription Needed Womens Tadalis Sx Soft [url=http://levitra-now-online.buylevi.com]Levitra Now Online[/url] Extra Super Viagra Cephalexin Used To Treat Dogs [url=http://cial40mg.com/cheapest-cialis.php]Cheapest Cialis[/url] Precios Viagra Y Similares Keflex And Stomach [url=http://priligy.priliorder.com]Priligy[/url] Cialis 20mg Filmtabletten Packungsbeilage Online Synthroid Purchase [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Sexpill Levitra Uso Diario [url=http://sildenafil-100mg.via100mg.com]Sildenafil 100mg[/url] Amoxicillin In Animals Propecia Male Fertility Sperm Count [url=http://cialis.ccrpdc.com/cost-of-cialis.php]Cost Of Cialis[/url] Prix Du Kamagra En Belgique

 6. Cialis Online Opinioni [url=http://low-price-viagra.via100mg.com]Low Price Viagra[/url] Buying real worldwide isotretinoin best website mastercard Super Active Viagra Online [url=http://doxycycline.ccrpdc.com/best-generic-vibramycin.php]Best Generic Vibramycin[/url] Looking For Viagara

 7. Amoxicillin Vs Penecillin [url=http://kamagra-cheap.kamagpills.com]Kamagra Cheap[/url] Amoxicillin For Folliculitis Potenz Levitra [url=http://cheap-viagra-samples.via100mg.com]Cheap Viagra Samples[/url] Tadalnafil Aurochem Purchase Pyridium [url=http://viacheap.com]viagra online pharmacy[/url] Buy Viagra In Ontario Cialis Soft [url=http://accutane.ccrpdc.com/drug-accutane.php]Drug Accutane[/url] Cialis Versus Propecia Priligy Generico En Farmacias [url=http://cial40mg.com/buy-cialis-cheap.php]Buy Cialis Cheap[/url] Get Elocon In Usa Price Online Clomid Arterielle [url=http://priligy-pastilals.priliorder.com]Priligy Pastilals[/url] Priligy Sito Ufficiale

 8. Amoxil 20mg Pas Cher [url=http://levipills.com/buy-cheap-levitra.php]Buy Cheap Levitra[/url] Buying Antibiotics Online Order Cialis Tablets [url=http://cheap-viagra-pill.via100mg.com]Cheap Viagra Pill[/url] Cheapest Generic Cialis Uk Kamagra Superactive [url=http://brand-cialis.BuyCial.com]Brand Cialis[/url] Propecia Vendo Propecia Length For Results [url=http://genericvia.com/low-price-viagra.php]Low Price Viagra[/url] Acheter Du Cialis A Marseille Cause Of Amoxicillin Allergy [url=http://genericvia.com/viagra-100mg.php]Viagra 100mg[/url] Zithromax Dose For Chlamydia Can Priligy Be Taken With Cialis [url=http://cialis-viagra.BuyCial.com]Cialis Viagra[/url] Utilizzo Cialis 5 Mg Oferta De La Propecia [url=http://newisotretinoin.com/generic-accutane.php]Generic Accutane[/url] Tadalis Sx Soft Experience Viagra Ejakulationsstorungen [url=http://leviprix.com/buy-levitra.php]Buy Levitra[/url] Synthroid Without Prescription In Pa Natural Amoxicillin [url=http://viagra.cialpills.com/how-to-get-viagra.php]How To Get Viagra[/url] Vigria Pills Cialis Tadacip Wirkung [url=http://bestlevi.com/levitra-overnight.php]Levitra Overnight[/url] Vendite Kamagra Peces De Colores Priligy [url=http://how-to-get-viagra.via100mg.com]How To Get Viagra[/url] Cephalexin And Nursing Buy Accutane No Rx [url=http://propecia.ccrpdc.com/cheap-propecia-online-uk.php]Cheap Propecia Online Uk[/url] Canadian Pharmacy Clonidine Propecia Insurance Coverage [url=http://comprar-priligy-original.prilipills.com]Comprar Priligy Original[/url] isotretinoin order internet no physician approval Amoxicillin And Teeth [url=http://viasamples.com/cheap-viagra-50mg.php]Cheap Viagra 50mg[/url] Nebenwirkung Levitra Prescription Free Viagra Australia [url=http://buy-generic-cialis-online.cial5mg.com]Buy Generic Cialis Online[/url] Cialis Achat Ligne Kamagra Sur Femme [url=http://priligy.priliorder.com]Priligy[/url] Is Amoxicillin An Antibiotic

 9. Cialis E Assuefazione [url=http://propecia-free-trial.propecpills.com]Propecia Free Trial[/url] Site De Vente De Cialis New Healthy Man Bbb Rating [url=http://levitra.purchasevia.com/affordable-levitra.php]Affordable Levitra[/url] Viagra Alle Erbe Ultimate Brescia Vendo Cialis [url=http://levitra-brand-online.buylevi.com]Levitra Brand Online[/url] Viagra Or Cialis With Works Best Vendita Levitra Controindicazioni [url=http://staminamen.com/low-cost-cialis-online.php]Low Cost Cialis Online[/url] Buy Now Tab Doxycycline Amoxicilina Free Shipping In Internet Derby [url=http://kamagra-gel-oral.kamagorder.com]Kamagra Gel Oral[/url] Generic Cialis 200mg Priligy E Levitra [url=http://priligy-buy.prilipills.com]Priligy Buy[/url] Jalea Comprar Kamagra Kamagra Sans Ordonnance En Ligne [url=http://priligy-buy.prilipills.com]Priligy Buy[/url] Teva Viagra Price Levitra Erektionsdauer [url=http://dprixe.com]viagra[/url] Effetti Cialis Vista Below Skin Swelling Amoxicillin Allergy Treatment [url=http://bpdrugs.com/brand-cialis.php]Brand Cialis[/url] Cialis Arzt Cialis E Analisi Del Sangue [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Can I Purchase Discount Bentyl In Internet Tab Price Generic Viagra [url=http://best-online-levitra.buylevi.com]Best Online Levitra[/url] Zenegra Pills Buy Cialis In Osterreich Kaufen [url=http://order-generic-cialis.ordercial.com]Order Generic Cialis[/url] Que Es Cialis Y Viagra Donde Comprar Levitra [url=http://order-cialis.ordercial.com]Order Cialis[/url] Azithromycin Zithromax Pictures Of Amoxicillin Rash [url=http://cialcost.com/cialis-free-trial.php]Cialis Free Trial[/url] Viagra Soft For Sale On The Internet Viagra 26 Anos [url=http://where-to-buy-priligy-in-usa.priliorder.com]Where To Buy Priligy In Usa[/url] Erexin V

 10. Where To Purchase Tretinoin [url=http://leviusa.com]buy levitra professional[/url] Get Viagra Without Prescription Amoxicillin 20 Mg Comprime Pellicule Boite De 8 [url=http://purchase-cheap-cialis.tadalaf.com]Purchase Cheap Cialis[/url] Levaquin 250mg In Internet Cialis Cada Cuando Se Puede Tomar [url=http://leviusa.com]order levitra at walmart[/url] Cialis Generika Forzest Doxycycline Hyclate 100mg [url=http://buylevitraeufast.com/cheap-levitra.php]Cheap Levitra[/url] Kamagra Internet Buy Metronidazole 400 Mg Tablets Uk [url=http://levitra-cost.leviorder.com]Levitra Cost[/url] Amoxicillin Cats Viagra Fa Perdere L’Udito [url=http://brandcial.com/tadalafil-20mg.php]Tadalafil 20mg[/url] Dogs Amoxicillin Qualityrx [url=http://cheap-cialis-tablets.BuyCial.com]Cheap Cialis Tablets[/url] Discount Secure Zentel Internet C.O.D. Overseas No Doctor Flagyl Amoxil [url=http://where-to-buy-viagra.viapill.com]Where To Buy Viagra[/url] On Line Acticin Lyclear Purchasing Secure Imitrex [url=http://cialcheap.com/where-to-buy-cialis.php]Where To Buy Cialis[/url] Comprar Cialis Andalucia Order Effexor No Prescription [url=http://levitra-now-online.levitab.com]Levitra Now Online[/url] Cialis Bestellen Online Side Effects For Cephalexin [url=http://levitra.cialpills.com/levitra-lowest-price.php]Levitra Lowest Price[/url] Overnight Lavitra Amoxil Prendre [url=http://viasamples.com/biuy-viagra-online.php]Biuy Viagra Online[/url] Propecia Beneficio Swelling Amoxicillin Allergy [url=http://genericvia.com/sildenafil-generic.php]Sildenafil Generic[/url] Propecia To Treat Gynecomastia Cialis Pharmacie Acheter [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Viagra 50 Mg Dutasteride Dutas Store [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Viagra Doctor Calgary Kamagra Belgique [url=http://cialcost.com/buy-cialis-cheap.php]Buy Cialis Cheap[/url] Effets Cialis 20 Buy Cialis On Line [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Mochte Viagra Ausprobieren Trusted Onlone Pharmacy [url=http://doxycycline.ccrpdc.com/fast-delivery-vibramycin.php]Fast Delivery Vibramycin[/url] Apcalis Tablets Online Purchase Free Shipping Elocon Price Free Doctor Consultation Mastercard [url=http://costofvia.com/cheap-generic-viagra.php]Cheap Generic Viagra[/url] Cialis Generique France Cheap Viagra Jelly [url=http://cheapcial.com/prices-cialis.php]Prices Cialis[/url] Priligy Fachinformation Groovorio [url=http://purchase-cialis.ordercial.com]Purchase Cialis[/url] Cephalexin Hazard Danger Domperidone 10 Mg New Zealand [url=http://buy-levitra-forum.buylevi.com]Buy Levitra Forum[/url] Cialis Kaufen Internet Viagra Generique 50mg [url=http://leviplus.com/vardenafil-20mg.php]Vardenafil 20mg[/url] Buy Cheap Amoxil Propecia Nipple Tenderness [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Viagra Store Coupons Comprar Viagra Sevilla [url=http://order-viagra-pills.canadianvia.com]Order Viagra Pills[/url] Keflex To Treat Arthritis Cialis Soft Achat Online [url=http://levipill.com/levitra-buy-generic.php]Levitra Buy Generic[/url] Recovering From Amoxicillin Baclofene Intoxication [url=http://viasamples.com/cheap-viagra.php]Cheap Viagra[/url] Zithromax Stays In Your System Penicillin Keflex Allergy Bracelets [url=http://dprixe.com]levitra sold over the counter[/url] Propecia For Hair Loss Us Pharmacy Viagra [url=http://costofvia.com/viagra.php]Viagra[/url] Zithromax One Caracteristiques Clomid [url=http://cialpills.com/buy-tadalafil-online.php]Buy Tadalafil Online[/url] Stendra 50mg Ed Can I Purchase Viagra Cialis Generique [url=http://bpdrugs.com/buy-cheap-cialis.php]Buy Cheap Cialis[/url] Acquisto Viagra In Francia Propecia Finasteride 1mg [url=http://cialcost.com/cheap-cialis-tablets.php]Cheap Cialis Tablets[/url] Achat De Veritable Cialis Where To Purchase Bentyl Internet [url=http://bestlevi.com/vardenafil-levitra.php]Vardenafil Levitra[/url] Viagra Nutzt Nichts Cytotec Generique En Ligne [url=http://levitra-tablet.buylevi.com]Levitra Tablet[/url] Can Amoxicillin Cause Loss Of Appetite Consecuencias Propecia [url=http://genericvia.com/purchase-viagra-usa.php]Purchase Viagra Usa[/url] Temporary Amoxicillin Side Effects Bacteria Cialis En Andorra [url=http://cialcost.com/buy-generic-cialis-online.php]Buy Generic Cialis Online[/url] Average Dose Of Lithium For Bipolar Dangerous Liquid Amoxicillin After Expiration [url=http://cialcost.com/purchase-cheap-cialis.php]Purchase Cheap Cialis[/url] Kamagra Sur Le Net Cialis E Priligy [url=http://viagra-online-usa.via100mg.com]Viagra Online Usa[/url] Cialis 8cpr Riv Cytotec Vente Ligne [url=http://cheapcial.com/cialis-online-prices.php]Cialis Online Prices[/url] Acquisto Viagra E Cialis Clomid By Mail [url=http://viasamples.com/generic-viagra-online.php]Generic Viagra Online[/url] Cialis Tschechien

 11. Where To Buy Flagyl Us [url=http://propecia-uk.propecpills.com]Propecia Uk[/url] Viagra Tiene Vencimiento Will Amoxicillin Heal Tooth Abscess [url=http://bpdrugs.com/viagra-cialis.php]Viagra Cialis[/url] Get Cialis From Canada Order Nizagara Online [url=http://viaforsale.com/map.php]Cheap Viagra Online[/url] Cialis Generika Deutschland Side Effects To Cephalexin [url=http://dapoxetine-priligy-forum.prilipills.com]Dapoxetine Priligy Forum[/url] Online Pharmacies In India Lamictal Makers [url=http://leviplus.com/price-of-levitra.php]Price Of Levitra[/url] Cialis Ohne Rezept Schweiz Viagra Rezeptfrei Frankreich [url=http://cheap-viagra-100mg.viasample.com]Cheap Viagra 100mg[/url] Amoxicillin Drug Discount Acticin Elimite On Line Medicine Shop [url=http://cialis-on-line.cial5mg.com]Cialis On Line[/url] Viagra Paypal Kaufen Effects Of Priligy [url=http://viagra-samples.viaforsale.com]Viagra Samples[/url] Honeymoon Cystitis Keflex Kamagra Next Day Delivery [url=http://mail-order-viagra.viaforsale.com]Mail Order Viagra[/url] Cialis Generika Kaufen Deutschland Brand Viagra 100mg Cheapest [url=http://order-viagra-pills.viaforsale.com]Order Viagra Pills[/url] Amoxicillin Virus Reaction Viagra And Cialis Non Perscription [url=http://dprixe.com]cialis price[/url] Apcalis Tablets Online Vente Sildenafil 200 Mg [url=http://brand-cialis-online.cial5mg.com]Brand Cialis Online[/url] Cvs Online Chlamydia Medicine Cialis 5 Mg Best Price Usa [url=http://inderal.ccrpdc.com/order-propranolol-usa.php]Order Propranolol USA[/url] Side Effects Of Cephalexin 500mg Kamagra Deutschland Per Nachnahme [url=http://bestlevi.com/levitra-pills-online.php]Levitra Pills Online[/url] Discount Secure Pyridium Tablets On Line Wichita. Order Now Worldwide Pyridium Internet Over Night. Pyridium Secure Discount Bentyl In Internet Medicine [url=http://nolvadex.ccrpdc.com/buy-nolvadex-tamoxifen.php]Buy Nolvadex Tamoxifen[/url] Order Plavix Ordering Cialis Without A Prescription [url=http://levicost.com]osu levitra comprar[/url] Bentyl Formulex Reactions To Amoxicillin [url=http://priliorder.com/map.php]Priligy On Line[/url] Mod200 Buy Semisynthetic Tetracycline [url=http://cheap-viagra-usa.viaforsale.com]Cheap Viagra Usa[/url] Trouver Levitra En Ligne Levaquin Medicine For Sale Shipped Ups [url=http://viagra.cialpills.com/fast-shipping-viagra.php]Fast Shipping Viagra[/url] Lasixpurchase Viagra Wirkung Animation [url=http://leviprix.com/levitra-cost.php]Levitra Cost[/url] Nolvadex For Sale In Usa Keflex Antibiotic [url=http://propecia-online-uk-buy.propecpills.com]Propecia Online Uk Buy[/url] Amoxicillin Dosage For Sinus Infection Medicine Without A Prescription [url=http://staminamen.com/generic-cialis-online.php]Generic Cialis Online[/url] Lasix Without Prescriptions Prospecto Cialis 10 Mg [url=http://leviprix.com/buy-cheap-levitra.php]Buy Cheap Levitra[/url] Canada Online Pharmacy Propecia Online Phamacy Whitout Prescription [url=http://etrobax.com]generic cialis[/url] Viagra E Varicocele Buy Viagra Super Active Plus Uk [url=http://generic-cialis-usa.ordercial.com]Generic Cialis Usa[/url] Zithromax Mexico Zithromax One Time Dose [url=http://viacheap.com]online pharmacy[/url] Amoxicilina Next Day Delivery Evista [url=http://vardenafil-20mg.levitab.com]Vardenafil 20mg[/url] Cialis Y Levitra 312 Global Pharmacy Canada [url=http://where-to-buy-viagra.canadianvia.com]Where To Buy Viagra[/url] Finasterida Generico Resultados Propecia Cialis Cuanto Tomar [url=http://bestlevi.com/order-levitra.php]Order Levitra[/url] Mexico Amoxicillin On Line Viagra 50 Mg Pas Cher [url=http://viacheap.com]viagra online pharmacy[/url] Buying Real Provera Cycrin Buy Tamoxifen In Uk [url=http://sildenafil-dosage.viapill.com]Sildenafil Dosage[/url] Vente Xenical En Ligne Fluoxetine No Doctor Secure [url=http://cialusa.com]cialis price[/url] Usaovernightpharmacy Cialis Generique Tadalafil Comprimes [url=http://levipills.com/buy-levitra-20mg-usa.php]Buy Levitra 20mg Usa[/url] What Body Systems Does Amoxicillin Effect Stendra Medicine Louisville [url=http://dprixe.com]vardenafil vs viagra[/url] Levitra Koln Levitra Schmelztabletten Preise [url=http://newisotretinoin.com/accutane-generics.php]Accutane Generics[/url] Dog Antibiotics Amoxicillin Propecia Coupon Code [url=http://etrobax.com]online pharmacy[/url] Mexican Pharmacy Tadalis Sx Soft Viagra Pfizer Online [url=http://mail-order-viagra.via100mg.com]Mail Order Viagra[/url] Achat De Kamagra Buy Doxycycline Ireland [url=http://cialis-online-cs.cial5mg.com]Cialis Online Cs[/url] Cialis Viagra Fr Viagra Original Use [url=http://levipill.com/buying-levitra-online.php]Buying Levitra Online[/url] Diflucan Mexican Pharmacy

 12. Order Now Amoxicilina Antibiotic Cod Accepted [url=http://genericvia.com/viagra-online-usa.php]Viagra Online Usa[/url] Amoxicillin And Clavulanate Potassium Eye Infection

 13. Isotretinoin 10mg Discount Ups Without Perscription With Free Shipping [url=http://levicost.com]overnight delivery buy levitra online[/url] Cephalexin 500mg For Toothach

 14. I need to charge up my phone no rx viagra colours
  ”We have been hugely encouraged by the rapid development of a host of younger players in the last year and this is reflected in a total of six players being awarded 12-month central contracts for the first time.”

 15. secure ordering isotretinoin amex accepted low price [url=http://femalecial.com]online pharmacy[/url] Viagra Patent Expiration

 16. download casino games for android
  casino slots
  online casino accepting ewallet express
  [url=http://online-slots.party/#]usa online slots real money[/url]
  live online roulette australia

 17. I was recommended this website by my cousin. I am not sure
  whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You are amazing! Thanks!